92,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61038 Kategorie: , , ,

Odrážky
Leštěnka vhodná na dřevo a dřevěný nábytek
Nábytek čistí a leští
Výsledkem je dlouhotrvající lesk
Pomáhá s odolností proti vodě
Konzervace nábytku
Popis Popis
Leštěnka Diava je vhodná pro všechny druhy nábytku. Diava zanecháva vysoký dlouhotrvající lesk a je odolná vůči vodě. Přípravek je vhodný na konzervování nábytku. Leštěnka Diava se precizně stará o váš nábytek v každém okamžiku. Jednoduchá rychlá aplikace s viditelnými účinky.
Použití
Výrobek naneste na nábytek a po uschnutí přeleštěte flanelem.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

 Podrobná data CLP Regulationplamen – Nebezpečí
vykřičník – Nebezpečí
nebezpečnost pro zdraví – Nebezpečí
životní prostředí – NebezpečíBezpečnostní varováníH226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné nakládání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapaleni. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice.

První pomoc: P301+P331+P310 PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňujici dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném mistě nebezpečněho odpadu.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Leštěnka
Varianta – Na nábytekKomponenty SloženíNizkovrouci hydrogenovaný benzin
Petrolej nespecifikovaný

Brand

Diava