99,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 61753 Kategorií: , , , ,

Vlastnosti
RAID zabijí lezoucí hmyz jako šváby, mravence, pavouky, rybenky, cvrčky
Okamžitě jakmile se dostanou do kontaktu s přípravkem
RAID se šváby ničí zároveň i jejich vajíčka
Místa ošetřená postřikem chrání před lezoucím hmyzem po dobu až 4 týdnů
Popis
Raid Max je insekticidní aerosolový přípravek, který má okamžitý nástup účinku. Díky nové receptuře poskytuje hned trojitou ochranu. Ihned vyhubí šváby, mravence, pavouky, rybenky a jiné. Když se přípravek dostane do kontaktu se šváby, zlikviduje i jejich vajíčka. Po aplikaci na dané místo zůstane tento prostor ošetřen proti lezoucímu hmyzu po dobu až čtyř týdnů.
 
Použití
Před použitím protřepejte. Při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze, namiřte na místo postřiku a stiskněte. Aplikujte přímo na hmyz nebo místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje: okolí kuchyňské linky, odpadkových košů, oken, dveří a prasklin. Pro dlouhodobou účinnost aplikujte na cestičky výskytu hmyzu, skrytá místa, štěrbiny ve zdi a veškeré otvory dveří a oken. Stříkejte ze vzdálenosti 1 metr (cca 5 sec/délkový metr). Nestříkejte na tapety. Vyvětrejte prostor 15 minut po nastříkání. Opakujte aplikaci po každém umytí daného místa.Skladování a použití Způsob skladování

TypMax teplota °C

Trvanlivé
50

Skladování
Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.Podrobná data CLP Regulationplamen – Nebezpečí
životní prostředí – NebezpečíBezpečnostní varováníRaid® proti lezoucímu hmyzu.

Nebezpečí.

Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1 g imiprothrinu ve 100 g přípravku.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nevdechujte aerosoly.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuVarianta – Proti lezoucímu hmyzu Složení
petroleum, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká, propan, isobutan, izopropylalkohol, imiprothrin, cypermethrin

Brand

Raid