98,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 62435 Kategorií: , , , ,

Odrážky
Tuhá vosková pasta
Vhodná na parkety, dřeva, linolea apod.
Leští a konzervuje podlahoviny ze dřeva
Vyváří ochranný film, který povrch chrání
Popis Popis
Diava pasta na parkety 360g. Tuhá vosková pasta šetrně ošetřuje parkety, dřevo, linolea apod. Tuhá vosková pasta ošetřuje tyto povrchy a chrání je. Vytváří film, který brání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu. Vhodná na leštění a  konzervování podlahovin ze dřeva. Vaše povrchy tak budou krásné a lesklé na dlouhou dobu. 
Použití
Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem.Skladování a použití Způsob skladování

Typ

Trvanlivé

Příprava a použití
Znečištěnou podlahu nejprve očistíme broušením, drátkováním nebo umytím. Výrobek Diava pasta na parkety naneseme rovnoměrně na suchou podlahu, necháme zaschnout a poté přeleštíme kartáčem nebo hadrem.Podrobná data CLP Regulationplamen – Nebezpečí
vykřičník – Nebezpečí
životní prostředí – NebezpečíBezpečnostní varováníH228 Hořlavá tuhá látka. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné nakládání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice.

Pokyny pro první pomoc: P301+P331+P310 PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokyny pro zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu – čeština
Instalační jazyk – češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno – Pasta
Varianta – Na parketyKomponenty SloženíNízkovroucí hydrogenovaný benzín

Brand

Diava