104,90 

EAN: N/A Katalogové číslo: 50470 Kategorie: ,

odrážky
Provoní váš domov svěží levandulovou vůní
Vůně až po dobu 80 dnů při nastavení na nejnižší intenzitu.
Obsažené esenciální oleje
popis Popis
Air tekutá náplň do elektrického osvěžovače Wick Essential Oils barevné fúze přírodní levandule Provoní váš domov až po dobu 80 dnů při nastavení na nejnižší intenzitu. Obsažené esenciální oleje uvolňují do vzduchu decentní aroma a neutralizují nepříjemné pachy. 
Použití
Odšroubujte uzávěr náplně. Náplň vsuňte do jednoho z Air Wick elektrických osvěžovačů. Klasický strojek: Náhradní náplně držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Plug Symphonia: Náhradní náplně držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku po obou stranách, dokud neuslyšíte cvaknutí.Podrobná data Bezpečnostní varování
Varování.
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nebezpečné složky: linalol; limonen; 2-benzylidenheptanal; α-hexylcinnamaldehyd; kumarin; hexyl-salicylát. Obsahuje limonen; 2-benzylidenheptanal; α-hexylcinnamaldehyd; kumarin; hexyl-salicylát; eugenol; pin-2(10)-en; citronellol; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; geraniol; linalool. Může vyvolat alergickou reakci.
 

Brand

Airwick